Erreklamatzeko bideak

Bizkaiko Higiezinen Jabetzako Agenteen Elkargo Ofizialekoak:

Erreklamazioak egiteko bideak eta errekurtsoak, kontsumitzaile edo erabiltzailearen eta elkargokide baten artean gatazkarik izanez gero:

Elkargokide batekin edo Bizkaiko Higiezinen Jabetzako Agenteen Elkargo Ofizialarekin gatazkarik izanez gero, bide hau erabili daiteke:

ELKARGOAN KEXAK EDO ERREKLAMAZIOAK IZAPIDETZEA

Bizkaiko Higiezinen Jabetzako agente kolegiatu baten jarduera profesionalarekin edo Bizkaiko Higiezinen Jabetzako Agenteen Elkargo Ofizialaren jarduerarekin lotutako kexa edo erreklamaziorik egin nahi baduzu::

Horretarako, eskabide bat bete beharko da (deskargatu), gutxienez honako hauek bilduko dituena:

» Kexa edo erreklamazioaren xede diren gertakariak.

» Kexa aurkezten duen pertsona behar bezala identifikatuta, izen-deiturak, NAN, posta helbidea, posta kodea eta harremanetarako telefonoak dituena.

» Beste pertsona edo erakunde baten izenean badihardu, kexa edo erreklamazioa aurkezten duenaren ordezkaritzaren frogagiriak aurkeztu behar ditu.

» Kexa edo erreklamazioa jaso duen elkargokidearen datuak.

» Elkargoko idazkaritzan (Colón de Larreategui kalea 1, 1.ezkerra 48001 Bilbo) bidali edo aurkeztu ahal izango da idazki hau.

DATUEN BABESA

Apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erreglamenduan (GDPR) eta abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan (LOPDGDD) xedatutakoarekin bat etorriz, jakinarazten dizugu interesatuaren datu pertsonalak eta helbide elektronikoa BIZKAIKO HIGIEZINEN JABETZAKO AGENTEEN ELKARGO OFIZIALaren ardurapean tratatuko direla,interés legitimoagatik eta gure produktu eta zerbitzuei buruzko jakinarazpenak bidaltzeko, eta bi aldeak kontran ez dauden bitartean gordeko dira. Datuak ez zaizkie hirugarrenei jakinaraziko, legezko betebeharra izan ezik. Jakinarazten dizugu zure datuak eskuratzeko, zuzentzeko, eramateko eta ezabatzeko eskubideak erabil ditzakezula, bai eta datuon tratamendua mugatzeko eta aurka egiteko eskubideak ere, helbide honetara jota: Colón de Larrateagui kalea 1,1.ezkerra- 48001 Bilbao (Bizkaia). Emaila: api@apinet.net. Uste baduzu tratamendua ez datorrela bat indarrean dagoen araudiarekin, erreklamazio bat aurkeztu ahal izango duzu kontrol-agintaritzari www.aepd.es helbidean.

Gobernu batzordeak auziak ebazteko judizioz kanpoko sistemaren berri emango du, espedientea diziplina gaietan eskumena duten elkargoko organoetara igorriko du, espedientea artxibatuko du edo elkargoko estatuen eta indarrean dagoen araudiaren arabera beste edozein erabaki hartuko du.

Diziplina batzordeak zilegi izango du zuzenean artxibatzea, beste errekurtsorik jarri gabe, baldin eta, haren iritziz, diziplina arloko arau-hausterik egon ote den zantzurik ez badago. Bestela, aurretiazko eginbideak irekitzea erabakiko da.